ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ภาพปกหนังสือจดหมายเหตุ ฯ

 


 
หอพระสมุดวชิรญาณ ฯ

จดหมายเหตุ
พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๗ แล ๑๐๘
-----------
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้พิมพ์พระราชทานในการบำเพ็ญพระราชกุศล
เมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนครราชสีมา
เสด็จทิวงคตมาถึงสัตตมวาร
ณวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗
------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

 

 


 

 

 

 


หอพระสมุดวชิรญาณ ฯ

จดหมายเหตุ
พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จประพาสแหลมมลายู 
คราว ร.ศ. ๑๐๙  ร.ศ. ๑๑๗  ร.ศ. ๑๑๙  ร.ศ. ๑๒๔  ร.ศ. ๑๒๘
-----------
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้พิมพ์พระราชทานในการบำเพ็ญพระราชกุศล
เมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนครราชสีมา
เสด็จทิวงคตมาถึงปัญญาสมวาร
ณวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

 

 


  

 

  

 

 

 

ชีวิวัฒน์
สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข ทรงพระนิพนธ์
นับเปนเรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ ๗
-----------
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน
ในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร
พระศพสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข
ณวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑

  

 


 

 

 

 
ภาพถ่ายสำคัญ

ผังต้นตระกูลคณานุรักษ์
ภาพถ่ายรับเสด็จรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๘
ภาพถ่ายรับเสด็จรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๒
ผังตระกูลสายนางเม่งจู - ขุนพิพิธภาษี (บั่นหลี โกวิทยา)
ผังตระกูลสายนางกี่จู - ประเสริฐ (โป้จ่วน) กาญจนบุษย์